Základné informácie o registri.


Register bol vytvorený v rámci projektu „Manažment riešenia lokalít s výskytom pops zmesí/pesticídov v SR“, kód ITMS 24140110267, realizovanom z Operačného programu Životné prostredie v období 1.1.2013 – 30.6.2015.

Register eviduje lokality s výskytom POPs látok, predovšetkým skladov nepoužiteľných agrochemikálií. Tieto sklady sa členia na vyhovujúce a nevyhovujúce.

Nevyhovujúce sklady sú evidované v Informačnom systéme environmentálnych záťaží. Nemajú väčšinou známeho vlastníka, budovy sú často značne poškodené, niektoré nemajú strechu, ostávajú len zvyšky obvodových múrov. Do takýchto skladov voľne vnikajú zrážky, ktoré zvyšujú riziko prieniku škodlivých látok do podložia a podzemných vôd vyplavením. Časť nevyhovujúcich skladov bola v minulosti vyprázdnená, agrochemikálie sa v nich už nenachádzajú. Vzhľadom na zjavné stopy po uniknutých chemikáliách (farba, zápach) na podlahe a v murive naďalej predstavujú environmentálne záťaže.

Vyhovujúce sklady plnia všetky legislatívne požiadavky na skladovanie jedov, nebezpečných odpadov a bezpečnosť práce. Evidenciu vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. Nepredstavujú environmentálnu záťaž, a do registra boli zaradené z dôvodu prítomnosti zásob starých agrochemikálií, vrátane POPs pesticídov.

Štruktúra registra umožňuje evidenciu základných identifikačných údajov lokalít, druhov a množstiev skladovaných látok, pokiaľ ich bolo možné identifikovať. Popisuje aktuálny stav skladu vzhľadom na mieru rizika únikov. Umožňuje rôzne spôsoby filtrácie a vyhľadávania informácií.

Register automaticky identifikuje POPs pesticídy, ktoré boli nájdené pod množstvom rôznych obchodných názvov. V prípade odstránenia obsahu niektorých skladov umožní sledovať priebežne čas, spôsob zneškodnenia, príslušné oprávnenia firmy, ktorá zneškodnenie zrealizuje. Bude tak vhodným nástrojom na sledovanie plnenia jedného zo záväzkov Štokholmského dohovoru o POPs, ktorého je SR signatárom.