Právne predpisy.


Právne predpisy SR:

 • Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 - 2015 (POH SR)
 • Návrh Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 ( v súčasnosti v procese posudzovania SEA)
 • Zákon č. 127/2006 Z. z. o POPs
 • Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon, harmonizovaný s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)
 • Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 135/2004 Z. z. o dekontaminácii zariadení s obsahom PCB
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, schválený NR SR 17. marca 2015 s účinnosťou od 1. januára 2016
 • Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPKZ) životného prostredia
 • Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže
 • Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) upravuje v § 20a Informačný systém environmentálnych záťaží a Štátny program sanácie environmentálnych záťaží
 • Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2010 – 2015) – ŠPS EZ

Právne predpisy ES:

 • Smernica Rady 79/117/EHS z 21. decembra 1978, ktorou sa zakazuje uvedenie na trh a používanie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich určité účinné látky
 • Nariadenie (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o perzistentných organických polutantoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS, a jeho novelizácie (najnovšie Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1342/2014 zo 17. decembra 2014)

Medzinárodné dohovory:

Poznámka: Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR je možné vyhľadať prostredníctvom Právneho a informačného portálu Slov-Lex.