Informačné zdroje.


Hlavným zdrojom informácií pre nevyhovujúce sklady bol Informačný systém environmentálnych záťaží. Vyhovujúce sklady má v kompetencii Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, ktorý poskytol potrebné informácie v elektronickej podobe.

Agrochemikálie identifikované oboch typoch skladov, sú evidované podľa etikiet, ktoré uvádzajú obchodné názvy. Tieto názvy bolo potrebné previesť na vedecké názvy a podľa nich potvrdiť, či sa jedná o látku zo skupiny POPs. Pre tento cieľ, a pre získanie ďalších údajov do registra (vzorce, evidenčné čísla medzinárodných číselníkov CAS a EC a pod.) boli využité nasledovné voľne dostupné internetové databázy:

  1. European chmicals agency: http://echa.europa.eu/sk/search-chemicals
  2. Toxicology data network - TOXNET:http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/name/startswith/
  3. Common chemistry database: http://www.commonchemistry.org/
  4. Chemical book database: http://www.chemicalbook.com/Search_EN.aspx
  5. Chemical abstracts service registry: https://www.cas.org/content/chemical-substances
  6. eChemPortal: http://www.echemportal.org/echemportal/substancesearch/substancesearchresult.action
  7. Aggregated Computational Toxicology Resource: http://actor.epa.gov/actor/faces/ACToRHome.jsp
  8. ChemIndustry.com: http://www.chemindustry.com/index.html
  9. PubChem Compound: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound/