Dôležité pojmy


POPs - perzistentné organické polutanty - chemické látky, ktoré svojimi vlastnosťami predstavujú vysoké riziko pre zložky životného prostredia a pre ľudské zdravie. Väčšina z nich má charakter pesticídov, niektoré sa používali ako retardéry horenia do textílií, izolačných materiálov alebo materiálov na čalúnenie.

Perzistentná látka - po vstupe do organizmu nepodlieha biodegradácii ani rozkladu v zložkách prostredia, prenáša sa na veľké vzdialenosti.

Bioakumulácia - vďaka nízkej rozpustnosti vo vode a väzbe na tukové tkanivá sa po prijatí do organizmu nevylučuje, počas života sa jej koncentrácia s pokračujúcim príjmom neustále zvyšuje.

Biomagnifikácia - bioakumulácia v jednotlivých stupňoch potravného reťazca spôsobuje, že na jeho vrchole, teda u dravcov, sú koncentrácie v telesných orgánoch niekoľko stotisíc krát vyššie ako na jeho začiatku (zelené rastliny, produkujúce primárnu biomasu).

Pesticíd - biologicky aktívna látka, zameraná na potlačenie škodcov v poľnohospodárstve (insekticíd – proti hmyzu, herbicíd – proti burinám, rodenticíd – proti hlodavcom, fungicídy – proti plesniam a pod.)