Informačné zdroje


Na vytvorenie Registra lokalít s možným výskytom POPs látok boli použité viaceré informačné zdroje. Pre nevyhovujúce sklady je hlavným zdrojom informácií Informačný systém environmentálnych záťaží. Zdrojom údajov pre vyhovujúce sklady je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky.

Agrochemikálie, nachádzajúce sa v obidvoch typoch skladov, boli identifikované pomocou etikiet na obaloch, kde sú uvedené ich obchodné názvy. Z obchodných názvov je možné odvodiť vedecké názvy látok, na základe ktorých je možné overiť, či ide o perzistentnú organickú látku. Pri tomto zisťovaní boli využité nižšie uvedené internetové databázy, ktoré boli zdrojom aj ďalších údajov pri tvorbe registra (napr. vzorce, evidenčné čísla medzinárodných číselníkov CAS a EC).

  1. ECHA- European Chemicals Agency
  2. TOXNET- Toxicology Data Network
  3. Common Chemistry Database- a CAS solution
  4. Chemical Book Database
  5. CAS REGISTRY- Chemical Abstracts Service Registry
  6. eChemPortal- The Global Portal to Information on Chemical Substances
  7. ACToR- Aggregated Computational Toxicology Online Resource
  8. Chemical Search Engine- ChemIndustry.com
  9. PubChem- the world's largest collection of freely accessible chemical information