Základné informácie o registri


Register lokalít s možným výskytom perzistentných organických látok (POPs) bol vytvorený v rámci projektu Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike. Projekt prebiehal v rokoch 2013 – 2015 a bol financovaný z Operačného programu Životné prostredie. Vytvorenie registra prispelo k plneniu záväzkov Slovenskej republiky voči Štokholmskému dohovoru, legislatíve EÚ a Slovenskej republiky. V rámci tohto dohovoru sa takmer 200 krajín celého sveta zaviazalo prijímať opatrenia na zníženie nepriaznivých účinkov POPs na ľudské zdravie a životné prostredie.

Register eviduje lokality s výskytom POPs látok, predovšetkým skladov nepoužiteľných agrochemikálií – zdedené z čias, kedy bolo ich používanie povolené. Štruktúra registra zabezpečuje evidenciu základných identifikačných údajov lokalít, druhov a množstiev skladovaných látok (ak boli identifikovateľné). Umožňuje tiež rôzne spôsoby filtrovania údajov a vyhľadávania informácií o skladoch. V prípade odstránenia obsahu niektorých skladov sa zaznamenajú údaje o dátume a spôsobe zneškodnenia. Podľa druhu sú sklady v registri členené na:

  • Nevyhovujúce sklady - sú evidované v Informačnom systéme environmentálnych záťaží. Takéto sklady sú väčšinou opustené, nemajú majiteľa, sú poškodené a vstup do objektov je nezabezpečený.
  • Vyhovujúce sklady - plnia všetky legislatívne požiadavky na skladovanie jedov, nebezpečných odpadov a bezpečnosť práce a preto nepredstavujú environmentálnu záťaž. Ich evidenciu vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky.

Prevádzku registra, jeho aktualizáciu a prístup k jeho obsahu zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia a je prístupný širokej verejnosti.

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ:


Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
https://www.sazp.sk
email:jaromir.helma@sazp.sk