Právne predpisy


Právne predpisy v SR pre oblasť perzistentných organických látok (POPs)

Aktuálne znenia právnych predpisov publikovaných v Zbierke zákonov SR, nájdete na právnom a informačnom portáli Slov-Lex.
 • Zákon č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška MŽP SR č. 135/2004 Z. z. o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov (PCB).
 • Oznámenie MZV SR č. 3672003 Z. z. o prijatí Protokolu o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.
 • Oznámenie MZV SR č. 593/2004 Z. z. o uzavretí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach.
 • Oznámenie MZVaEÚ SR č. 187/2013 Z. z. o prijatí dodatkov k prílohám A, B a C Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach a o zrušení vyhlásenia podľa článku 25 ods. 4 Štokholmského dohovoru.
 • Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
 • Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z.
 • Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

 • Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020.
 • štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021).

Právne predpisy Európskej únie pre oblasť perzistentných organických látok (POPs)

Aktuálne znenia právnych predpisov Európskej únie nájdete na portáli EUR-Lex.
 • Nariadenie (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady o POPs a o zmene smernice 79/117/EHS.
 • Rozhodnutie Komisie 2007/639/ES, ktorým sa stanovuje spoločný formát predkladania údajov a informácií v súlade s nariadením (ES) č. 850/2004 o POPs.
 • Smernica Rady 96/59/ES o zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT).
 • Rozhodnutie Komisie 2001/68/ES zo 16. januára 2001, ktorým sa ustanovujú dve referenčné metódy pre meranie PCB.
 • STN EN 12766 -1 Ropné výrobky a použité oleje.
  Stanovenie PCB a príbuzných výrobkov.
  Časť 1: Separácia a stanovenie vybraných kongenérov PCB plynovou chromatografiou (GC) s detektorom elektrónového záchytu.
 • STN EN 12766 -2 Ropné výrobky a použité oleje.
  Stanovenie PCB a príbuzných výrobkov.
  Časť 1: Výpočet obsahu PCB.
 • STN EN 12766 – 3 Ropné výrobky a použité oleje.
  Stanovenie PCB a príbuzných výrobkov.
  Časť 3: Stanovenie a kvantifikácia polychlórovaných terfenylov (PCT) a polychlórovaných benzyl toluénov plynovou chromatografiou (GC) s detektorom elektrónového záchytu.
 • STN EN 616 19 Izolačné kvapaliny. Kontaminácia PCB. Stanovenie metódou kapilárnej plynovej chromatografie.
 • STN EN 15308 Charakterizácia odpadov. Stanovenie vybratých polychlórovaných bifenylov (PCB) v tuhých odpadoch, pôde a kaloch kapilárnou plynovou chromatografiou s detekciou elektrónovým záchytom alebo hmotnostnou spektrometriou.
 • STN EN 15527 Charakterizácia odpadov. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v odpadoch plynovou chromatografiou a hmotnostnou spektrometriou (GC/MS).

Medzinárodné dohovory pre oblasť perzistentných organických látok (POPs)